Rejestracja kart pre-paid
Rejestracja kart pre-paid
30 September 2016
Odcinkowy pomiar prędkości
Nowe znaki – odcinkowy pomiar prędkości
1 August 2019
Pokaż wszystko

Wstępna ocena rządowego programu pomocy prawnej

Wstępna analiza rządowego programu bezpłatnej pomocy prawnej

Ministerstwo Sprawiedliwości przeprowadza dogłębną analizę funkcjonowania rządowego programu pomocy prawnej, który działa od 1 stycznia 2016 roku. Zadaniem programu jest podnoszenie świadomości prawnej Polaków oraz dostęp obywateli do profesjonalnej wiedzy prawnej w każdej gminie.

Wstępna ocena rządowego programu pomocy prawnej

Minister Sprawiedliwości na zorganizowanej konferencji prasowej jasno dał do zrozumienia, że wstępne wyniki przeprowadzanej właśnie kontroli efektywności trwającego niemal od roku programu, nie są zadowalające, a informacje docierające do Ministerstwa skłaniają do głębokiej reformy obowiązującej ustawy o dostępie do pomocy prawnej.

Okazuje się, że Polacy pomimo możliwości konsultowania swoich spraw z adwokatami i radcami prawnymi – nie chcą korzystać z takiej formy pomocy. Pomimo wyznaczonych w powiatach miejsc, dyżurujący prawnicy nie mają komu pomagać. Czy to oznacza, że Polacy nie mają problemów natury prawnej?

Jak wskazuje źródło, bywa również, że prawnicy udzielają pomocy w ograniczonym zakresie, kierując już przygotowanego klienta „po więcej” do swojej kancelarii.

Polacy nie wierzą prawnikom?

Ustawa dająca dostęp do wiedzy i doświadczenia prawników uchwalona został w sierpniu 2015 i weszła w życie z początkiem roku 2016. Ustawa przewiduje bezpłatną pomoc prawną dla:

 • osób, którym w okresie roku przed zwróceniem się o pomoc prawną przyznano świadczenie społeczne,
 • osób do 26 roku życia,
 • osób po 65 roku życia,
 • kombatantom i weteranom,
 • posiadaczy Karty Dużej Rodziny,
 • osób, które w wyniku klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej poniosły straty lub znalazły się w sytuacji zagrożenia.

Nieodpłatna pomoc obejmuje:

 1. poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach, lub
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 3. udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
 4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

 1. podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 2. z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego,
 3. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Treść ustawy o bezpłatnej pomocy prawnej znajdziesz tutaj