Od kilku miesięcy obowiązuje ustawa antyterrorystyczna, która nakłada obowiązek rejestrowania przedpłaconych kart telefonicznych pre-paid. Jak sygnalizował GIODO podczas procesu legislacyjnego wspomnianej ustawy, rejestracja kart pre-paid może budzić prawne wątpliwości związane z nadmiernym pozyskiwaniem danych o użytkownikach i zabezpieczaniem tak tworzonych zbiorów.

Rejestracja kart pre-paid bez kopii dokumentów tożsamości

Jak poinformował na swojej stronie internetowej Urząd, w związku z napływającymi zgłoszeniami o kserowaniu lub skanowaniu przedstawionych w procesie rejestracji przedpłaconych kart sim dowodów tożsamości, wszelkie czynności rejestracyjne operatora reguluje ustawa Prawo Telekomunikacyjne z 16 lipca 2004 r., a dokładnie art 60 ust.1 pkt 1 tej ustawy.

Zgodnie z obowiązującym prawem, abonament będący osobą fizyczną podaje dostawcy usług następujące dane:

  1. imię i nazwisko,
  2. numer PESEL – jeśli posiada, albo serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamości, a w przypadku cudzoziemca, którego kraj pochodzenia nie jest członkiem Konfederacji Szwajcarskiej – numer paszportu lub karty stałego pobytu.

Przepis ten wskazuje zatem zakres danych, które operator musi otrzymać, by skutecznie móc zarejestrować użytkownika, ale nie określa on jednoznacznie w jaki sposób wymagane dane powinny zostać przekazane, tym samym pozostawiając pewną swobodę na dookreślenie sposobu przekazania danych.

Przepisy te jednoznacznie wskazują, jakie konkretnie dane gromadzone są przez operatorów oraz konieczność ich przekazania. Wątpliwości budzi fakt gromadzenia kopii dokumentów, co może prowadzić do nadużyć i stanowi nadmierne, nieuzasadnione i niewymagane przepisami prawa ochrony danych gromadzenie danych – z tego powodu taki sposób gromadzenia informacji nie powinien być stosowany.

Strona Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych tutaj