Kilka dni temu, zainspirowani często pojawiającymi się pytaniami, pisaliśmy o obowiązkach pracodawcy wobec pracownika. Jednym z nich jest wypłata wynagrodzenia w ustalonej wysokości oraz w odpowiednim terminie. Jak wygląda sytuacja, gdy pracodawca obowiązany jest do wypłaty świadczenia, a jego pracownik jest dłużnikiem, a w sprawie komornik prowadzi już sądowa egzekucję? Ile z pensji może zabrać komornik na rzecz odzyskiwanej wierzytelności?

Ile z pensji może zabrać komornik?

Sprawę potrąceń oraz hierarchię ich wykonania ściśle precyzuje Kodeks pracy w art. 87 §1. Z wynagrodzenia o pracę, zgodnie z niżej podaną kolejnością, podlegają potrącenia na podstawie tytułów wykonawczych:

  1. sumy egzekwowane na podstawie tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych,
  2. sumy egzekwowane na podstawie tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,
  3. zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi,
  4. kary pieniężne przewidziane w art. 108 Kodeksu pracy.

Potrącenia obligatoryjne

Pracodawca obowiązany jest znać i przestrzegać prawa pracownika wskazanego w art. 871 Kodeksu pracy, mówiącego, że wolna od potrąceń jest kwota:

  1. minimalnego wynagrodzenia za pracę przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych – przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne.
    Pamiętać należy, że w przypadku świadczeń alimentacyjnych potrącenia mogą być dokonywane nawet do 3/5 wynagrodzenia za pracę. Wynika to z prawnej ochrony tych świadczeń.
  2. 75% wynagrodzenia określonego w pkt 1 – przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi.
  3. 90% wynagrodzenia określonego w pkt 1 – przy potrącaniu kar pieniężnych przewidzianych w art. 108 Kodeksu pracy.

Każdorazowo pracodawca powinien upewnić się, że kwota zajęta przez organ egzekucyjny nie narusza zagwarantowanego prawem wynagrodzenia, wyliczonego zgodnie ze wskazanymi do wyliczeń wytycznymi. Pracownik nie może być pozbawiony wszystkich pieniędzy.

Potrącenia za pisemną zgoda pracownika

Kodeks pracy wskazuje także grupę świadczeń, na potrącenie których pracownik musi wyrazić zgodę. Co oznacza, że pracodawca bez tej zgody nie może dokonać rozliczenia z wierzycielami. Grupę wspomnianych świadczeń wskazuje Kodeks pracy w art. 91. Zaliczają się do nich m.in. roszczenia banków z tytułu pożyczek lub kredytów.

 

Sprawdź źródło:
Kodeks pracy [tutaj]